פתוח יום א,ב,ד,ה, משעה: 10:30 עד 19:30.יום שישי עד 14:00. ביום ג-10:30 עד 16:30. אין להגיע ללא תיאום

מכללת בית רבקה
מכללת בית רבקה
קורא ספרים אלקטרוני ONYX BOOX POKE 2
קורא ספרים אלקטרוני ONYX BOOX POKE 2
מחיר מבצע: 899 ₪
מדברים ברוסית
Ремонт читалок
מערכות ניווט MIO
תיקון ספרים אלקטרוניים
רחפנים DJI
יבואן רשמי ONYX BOOX
Pocketbook touch lux 3
GPS מערכות ניווט
איך למצוא אותנו במרכז
trade-in
מערכת ניהול

תקנון

 
תקנון אתר האינטרנט "קרן אלקטרוניקה"

 

כללי

אתר האינטרנט "קרן אלקטרוניקה" (להלן:"האתר") פותח ומופעל ע"י חברתקרן אלקטרוניקה.משמש כאתר קניות אולטימטיבי המציע ללקוחותיו מנגנון הרשמה,רכישה וקשר אישי למגוון נרחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים והמשווקים במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

 

א.     בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה במשמע.

ב.     "פעולה באתר"משמעה - כל פעולה לשם רכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר.

ג.      הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר ,ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין קרן אלקטרוניקה (להלן:"החברה"), עקב כך, הנך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו ובעיון וכי הבנת אותו על כל סעיפיו ואת תוכנו וכי הנך רוכש באתר הזה מרצונך הטוב והחופשי.

ד.      גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירותים המוצעים למכירה בו ,מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 

אודות המכירות

1.      האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים (להלן:"מוצרים") ושירותים שונים באמצעות האתר בדרך מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים ,היבואנים והקמעונאים העובדים בישראל.

2.      בעלי החנויות ובתי העסק ,ומפעיליהם (להלן:"בעלי החנויות") מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים שונות.  

 

תנאי ההשתתפות

3.       רשאי לבצע פעולה כלשהי באתר , כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברות המאוגדות כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות ) אשר מחזיק ברשותו כרטיס אשראי תקף ,משל אחת החברות המצוינות לעיל- ישראכרט, ויזה כ.א.ל ויזה לאומי, ויזה אלפא, דיינרס ואמריקן אקספרס, מאסטרקארד.פרטי כרטיס האשראי של הלקוח ישמרו ברשות חב' קרן אלקטרוניקה

הכרטיס הינו תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה ,אשר הונפק בישראל על ידי אחת מהחברות המצוינות בסע' זה דלעיל ואשר הינו בעל דואר אלקטרוני ברשת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה ,לעיסקתהרכישה שעליה התחייב.

תנאי העסקה לפריטים המופיעים במחירון זה בלבד וכדי שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן:"הזמנתך"), חשוב כי המוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני ו/או יבואני ו/או קמעונאי המוצרים .וכי למרות שאנו עושים כל לעיל בידינו וכמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים יימצאו במלאי ,הרי שלעיתים מוצרים המוצגים אזלו מהמלאי.

 

המוצרים המוצעים למכירה

4.        כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם חדשים (למעט במקרים בהם צוין אחרת) מסוג א' וזכאים ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים.

·        התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.

·        האחריות הבלעדית למוצרים המופיעים באתר ,איכותם וטיבם חלה על היבואנים /יצרנים בכפוף

לתעודת האחריות הצמודה לכל מוצר.

·        ניתן למצוא באתר מפרט תכונות של רוב המוצרים המוצעים למכירה.

·        המחירים המופיעים כמחירי מחירון של המוצרים ,משקפים את מחירי השוק של המוצרים .

·        חברת קרן אלקטרוניקה אינה אחראית לנכונותם של מחירים אלו. בדוק את מחירי המוצרים, טרם רכישתם באתר.

·        תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה ו/או במלאי הספק .

היה ולאצוייןכי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד ביצוע הרכישה ,לא תהיה חברת קרן אלקטרוניקהמחוייבתבמכירת המוצר ולרוכש לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות נשוא עניין זה, בכפוף לכך שחברת קרן אלקטרוניקה תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה .

·        במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר ,במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה חברת קרן אלקטרוניקה רשאית לבטל אתעיסקתהרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

במידה ובוטלההעיסקהבכפוף לסעיף זה דלעיל ,תשיב חברת קרן אלקטרוניקה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטולהעיסקה.

 

ביצוע ההזמנה

5.      אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את התשלום ,לא נוכל לספק לך את הזמנתך.

במקרה זהנשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

 

פרטי הלקוח

6.      בעת בצוע הפעולה באתר יידרש הלקוח להזין ,על פי ההוראות שיקבל את פרטיו, בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של לקוח בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של הלקוח.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,קרן אלקטרוניקה שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.

7.      הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 – והינה אסורה מכל וכל. קרן אלקטרוניקה שומרת על זכותה לבטל על פי שיקולי דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר ,שנתגלתה ו/או שנחשדה,כנסיוןלהונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד לקוח המבצע פעולות אסורות ,לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברת קרן אלקטרוניקה.

 

המוצרים המוצעים באתר

8.      קרן אלקטרוניקה תציע באתר מוצרים על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכמויות כפי שתמצא לנכון מעת לעת.

9.      לחב' קרן אלקטרוניקה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים וכן לקבוע כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

 

תשלום

10.  חיוב לקוח בפריט אותו רכש באמצעות כרטיס אשראי יתבצע לאחר קבלת האישור מחברת האשראי.

10.1.לא ניתן לרכוש או לבצע הזמנת מוצרים בחנות או דרך האתר בכרטיסי האשראי של חברות  אמריקן אקפרס או דיינרס

11.  

 

האחריות הבלעדית

12.        

א.  האחריות הבלעדית של המוצרים שנרכשו באתר, לטיבם, איכותם וכל פרט הנוגע למוצרים ,תחול על היצרנים, יבואנים ומפיצים. המבצעים פעולות באתר מצהירים ,כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

ב.      חב' קרן אלקטרוניקה מתחייבת לספק ללקוח כל מוצר שעבורו חייבה ,או לזכות כל מוצרשחוייבושלא ניתן היה לספקו מכל סיבה שהיא וזאת מבלי לגרוע בכל האמור דלעיל.

 

ביטול

13.  זכותו של הלקוח לבטל את הרכישה על ידי הודעה בכתב ,תוךארבעה עשר ימיםממועד הרכישה בכל מקרה של ביטול רכישה בקנייה הרגילה יחויב חשבונו של המבטל את הרכישה בדמי ביטול בגובה 10% משווי הרכישה ובתוספת עלויות דמי טיפול ומשלוח.הביטול יתאפשר במידה והמוצר מצוי באריזתו המקורית הסגורה ולא נעשה בו כל שימוש.

 

תנאים נוספים

14.  פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי הלקוח ,יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוגSSLלמחשב עיבוד נתונים של חברת קרן אלקטרוניקה.

15.   רישומי מחשב עיבוד הנתונים של חברת קרן אלקטרוניקה, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.

16.  במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים מכל סוג שהוא ,באופן מלא ו/או חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו , ו/או אם יפגעו , תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך רכישה ,על צורותיו השונות ו/או בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית חב' קרן אלקטרוניקה להודיע על ביטול הרכישה ,כולה או חלקה בהתאמה, הכל על פי שיקול דעתה.

17.  במידה ותחול טעות בהדפסה , בתיאור המוצר ו/או השירות ,במחירו בתנאי התשלום , בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהלקוח רשאית חב' קרן אלקטרוניקה לבטל את הרכישה הספציפית.

18.  חב' קרן אלקטרוניקה הקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות הלקוחות.

19.  הלקוח מצהיר בזאת ,כי לא תהינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי קרן אלקטרוניקה ובלבד שחב' קרן אלקטרוניקה אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות כאמור.

20.  הלקוח מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו והוא נותן הסכמתו לכך. ובמידה והלקוח יבקש ששיגור הדואר האלקטרוני אליו יפסק, עליו לשלוח דואר אלקטרוני עם הבקשה לכתובת:kerenel@actcom.co.il,מבעוד מועד לחב' קרן אלקטרוניקה.

21.  חב' קרן אלקטרוניקה שומרת על זכותה לשנות את ההוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את הלקוח.

22.  רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את הלקוחות ואת חב' קרן אלקטרוניקה.

23.  סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין חב' קרן אלקטרוניקה לבין הלקוח תהיה בבית המשפט המוסמך על פי דיני ישראל.

24.  במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות שנבחרו.

25.המשלוח של טלפונים סלולאריים וחלק ממכשירי האלקטרוניקה הואבדואר רשום וניתן יהיה לשנות את סוג המשלוח בתוספת תשלום.

26.כל בעיה במשלוח ו/או תקלה במשלוח הינה באחריות הלקוח או חברת השליחים בלבד ולא באחריות חברת קרן אלקטרוניקה.

27.המתנות והמחירים באתר משתנים מעט לעט ללא שום הודאה מוקדמת, הלקוח בזמן רכישה\הזמנה יקבל את המתנה אשר מוצעת באותו הזמן.ולא מתנה עתידית או שפג תוקפה.
28.תמונות המוצרים באתר להמחשה בלבד!

ט.ל.ח

 

 

בברכת קנייה מהנה,

צוות האתר "קרן אלקטרוניקה".

***

 

במקרה של פיגור מכל סיבה שהיא בתשלום, ישלם הלקוח ריבית בשיעור הריבית החריגה הנהוגה בבנק לאומי לישראל בע"מ לגבי יתרות בחשבונות מסוג חש"ק.
 דוא"ל:  
 סיסמה:  
Ремонт читалок
Как нас найти в центре
מערכות ניווט MIO
תיקון ספרים אלקטרוניים
מדברים ברוסית
רחפנים DJI
יבואן רשמי ONYX BOOX
Pocketbook touch lux 3
טאבלטים
ASUS R600 GPS